Misja

Pomagamy ludziom i organizacjom w osi?ganiu ich celw poprzez usprawnianie ich dzia?ania i dawanie im narz?dzi zwi?kszaj?cych efektywno?? ich pracy oraz poszerzaj?cych horyzonty czasowe i wiedz? na wszystkie tematy dotycz?ce ich dzia?alno?ci. Kluczem do przetrwania i rozwoju jest ci?g?e doskonalenie.

Wizja

W dzia?alno?ci ka?dego cz?owieka i organizacji kluczowym elementem jest wiedza na w?asny temat i na temat otoczenia oraz umiej?tno?? jej wykorzystania. W dzisiejszym ?wiecie nietrudno jest otrzyma? informacj?, problemem staje si? wyselekcjonowanie spo?rd wielu danych tych, ktre rzeczywi?cie le?? na ?cie?ce krytycznej naszego przedsi?wzi?cia i decyduj? o jego powodzeniu. Chodzi wi?c o unikni?cie chaosu informacyjnego, ktry marnotrawi nasz czas na analiz? zb?dnych danych oraz utrudnia podejmowanie w?a?ciwych decyzji prowadz?cych do skutecznego dzia?ania, ktre jest kluczem do sukcesu. Dzisiejsze turbulentne otoczenie wymaga sprawnej analizy danych i szybkiego podejmowania w?a?ciwych decyzji. Takie w?a?nie decyzje chce u?atwia? klientom nasza firma.

Kluczem do zrozumienia wsp?czesnego ?wiata jest zaakceptowanie faktu, ?e nie otacza nas zbir lu?nych elementw, wolnych elektronw, ale system powi?za? i zale?no?ci, ktrymi te elementy s? ze sob? po??czone. Ca?e otoczenie tworzy pewien system, ktry rz?dzi si? okre?lonymi prawami, w ktrym wyst?puje nast?pstwo celw, decyzji, dzia?a? i skutkw. To w?a?nie na etapie wyboru celw, podejmowania decyzji, prowadzenia i analizy dzia?a? oraz oceny i wnioskowania na podstawie skutkw tych dzia?a? nasze przedsi?biorstwo chce bra? udzia? w Pa?stwa przedsi?wzi?ciach.

?wiat jest zbiorem procesw powi?zanych wzajemnymi zale?no?ciami w czasie i przestrzeni. Podej?cie procesowe jest filozofi? naszej firmy. Zbir procesw tworzy system. Aby rozwi?za? problem, trzeba go najpierw zrozumie?, a kluczem do zrozumienia jest obserwacja systemu jako ca?o?ci, jak rwnie? ka?dego z jego elementw z osobna. Badaj?c cechy poszczeglnych elementw oraz istniej?ce pomi?dzy tymi elementami zale?no?ci, wnioskujemy o tera?niejszo?ci i przysz?o?ci danego systemu, jakim jest rwnie? Pa?stwa firma wraz z jej bli?szym i dalszym otoczeniem.